منوی اصلی

ورود اعضاءآمار آنلاین

 1 مهمان حاضر
صفحه اصلی
PDF چاپ نامه الکترونیک

تأثیر آموزش برنامه‌ي آمادگی ازدواج بر باورهای ارتباطی زوجین 

دکتر جواد خلعتبری[1] دکتر شهره قربان شیرودی [2] زهراالسادات مهدیون[3] 

چكيده  

تحقيق حاضر با هدف مطالعه‌ي تأثير آموزش برنامه‌ي آمادگي ازدواج بر باورهاي ارتباطي زوجين طراحي و اجرا گرديد. از 300 زوج كه در نيمه‌ي دوم سال 1387 و نيمه‌ي اول سال 1388 به مراكز بهداشتي درماني مشاوره‌ي قبل از ازدواج شهرستان كرمانشاه مراجعه كرده بودند، 40 نفر (20 نفر مرد و 20 نفر زن) بودندكه بالاترين نمره را در مقياس باورهاي ارتباطي در مقايسه با ساير اعضاي گروه كسب كرده بودند و در رده‌ي سني 17 تا 31 سال و در اولين تجربه‌ي ازدواج قرار داشتند به عنوان نمونه‌ي تحقيق انتخاب شدند. در مرحله‌ي بعدي، اين گروه 40 نفري به صورت تصادفي به دو گروه كنترل و آزمايشي تقسيم شدند. 20 نفر گروه آزمايشي (10 نفر مرد و 10 نفر زن) و 20 نفر گروه كنترل (10 نفر مرد و 10 نفر زن) را تشكيل دادند. گروه آزمايشي در كلاس‌هاي آموزش برنامه‌ي آمادگي ازدواج كه 8 جلسه‌ي 90 دقيقه‌اي را شامل مي‌شد شركت داده شدند. پس از اتمام كلاس‌هاي آموزش برنامه‌ي آمادگي ازدواج مجدداً همان سياهه باورهاي ارتباطي به عنوان پس آزمون اجرا گرديد. داده‌هاي جمع‌آوري شده، به وسيله آزمون تحليل كوواريانس براي بررسي تغيير در باورهاي غيرمنطقي تحليل گرديد. نتایج نشان داد که براساس فرضیه‌ي اول، آموزش برنامه آمادگی ازدواج در تغییر باورهای ارتباطی زوجین موثر است و باورهای غیرمنطقی ارتباطی به طور کلی در پس آزمون گروه آزمایش به طور معناداری کاهش پیدا کرده است. بر طبق فرضیه‌ي دوم، آموزش برنامه آمادگی ازدواج در تغییر باورهای ارتباطی مردان متأهل مؤثر است. در فرضیه‌ي سوم نیز این نکته به اثبات رسید که آموزش برنامه‌ي آمادگی ازدواج در تغییر باورهای ارتباطی زوجین در مؤلفه‌ي باور به تخریب‌کنندگی مخالفت موثر است و در فرضيه‌ي پنجم هم آموزش برنامه‌ي آمادگی ازدواج در تغییر باورهای ارتباطی زوجین در مؤلفه‌ي باور به عدم تغییرپذیری همسر مؤثر است، دو فرضيه‌ي فوق نیز به اثبات رسیدند. فرضيه‌ي ششم از 5 خرده مقیاس باورهای ارتباطی، خرده مقیاس‌های ذکر شده در پس آزمون تغییر معنادار داشته‌اند و در دو فرضيه‌ي آخر شامل فرضيه‌ي هفتم، آموزش برنامه‌ي ازدواج در تغییر باورهای ارتباطی زوجین در مؤلفه‌ي کمال‌گرایی جنسیتی مؤثر است و فرضيه‌ي هشتم، آموزش برنامه‌ي آمادگی ازدواج در تغییر باورهای ارتباطی زوجین در مورد تفاوت‌های جنسی مؤثر است در پس آزمون تغییر معناداری مشاهده نشده، این دو فرضیه مورد تأیید قرار نگرفتند.

كليد واژه‌ها: آموزش برنامه‌ي آمادگي ازدواج، باورهاي ارتباطي، باور به تخريب كنندگي مخالفت ـ توقع ذهن‌خواني، باور به تغييرناپذيري همسر، كمال‌گرايي جنسيتي، باورهاي مربوط به تفاوت‌هاي جنسي.1-استاد یار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2- استاد یار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

3-کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی